Informacja o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Raport bieżący 38/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje iż w dniu 28 sierpnia 2020 r. Emitent otrzymał oświadczenie o złożeniu przez Pana Michała Hulbója rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz zarazem Przewodniczącego Radcy Nadzorczej Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 31 sierpnia 2020 r.. Pan Michał Hulbój nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_38_2020_28_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat