Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o wyborze firmy audytorskiej do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022

Raport bieżący 18/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 08.04.2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/2021 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe 2021-2022 tj.:
a)    przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. na 30 czerwca 2021 roku,
b)    zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
c)    przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. na 30 czerwca 2022 roku,
d)    zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
Wybrana została firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 22. Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73 jako firmy audytorskiej uprawnionej do zbadania sprawozdań finansowych. Umowa na świadczenie usług w zakresie badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta na okres badania sprawozdań finansowych Emitenta za 2021 i 2022 rok. Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2018, 2019 oraz 2020.

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 20 pkt h) Statutu Spółki, stosownie do postanowień Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Develia S.A. oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru przez Komitet Audytu oraz udzielonej rekomendacji Komitetu Audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z polityką przyjętą przez Emitenta w tym zakresie oraz normami zawodowymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

 

Załączniki:

rb_18_2021_08_04

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat