Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o wygaśnięciu mandatu Członka Zarządu

Raport bieżący 39/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2018 roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 r. wobec upływu kadencji dla całego Zarządu oraz niepowołania do Zarządu Emitenta Pani Małgorzaty Danek na nową kadencję, wspólną rozpoczynającą się od dnia następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 r. – wygasł mandat Pani Małgorzaty Danek jako Członka Zarządu Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat