Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o zmianie Statutu Emitenta dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2016 r.

Raport bieżący 08/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent"), podaje do publicznej wiadomości dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2016 r. zmianę  § 16 ust. 1 statutu Emitenta:

 

§ 16 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie:

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków

Nowe przyjęte  brzmienie:

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków

Powyższa zmiana zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Emitenta. Informacja o ustaleniu tekstu jednolitego statutu zostanie przekazana oddzielnym raportem.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).