Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja od akcjonariuszy o zawarciu umowy plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp S.A

Raport bieżący 77/2017

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 12 września 2017 r. od akcjonariuszy Emitenta: Pana Leszka Czarneckiego, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.  pisma („Zawiadomienie”)  z informacją o zawarciu w dniu 12 września 2017 r. umowy plasowania i oferowania akcji Emitenta („Umowa”). Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem Umowa została zawarta pomiędzy Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. („Sprzedawcy”), a Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. („Globalny Koordynator”) oraz mBank S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. („Współprowadzący Księgę Popytu”) oraz mCorporate Finance S.A., i Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy Sp. k. („Doradcy Finansowi”). Na warunkach określonych w Umowie, Globalny Koordynator i Współprowadzący Księgę Popytu zobowiązali się do świadczenia usług na rzecz Sprzedawców niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia oferty oraz plasowania wszystkich posiadanych przez Sprzedawców akcji Spółki stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego Spółki („Transakcja”) zgodnie z przepisami prawa i w zakresie zwyczajowo wykonywanym przez firmy inwestycyjne w ramach podobnych ofert akcji, na zasadach określonych w Umowie.

Ponadto, zgodnie z treścią Zawiadomienia:

1.w Umowie Pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV, m.in.: (i) przez okres kolejnych 3 (trzech) lat od dnia zamknięcia transakcji określonej w Umowie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie tworzyć nowej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną rozumianą jako podstawowa działalność gospodarcza Spółki w segmencie deweloperskich projektów mieszkaniowych lub projektów komercyjnych, oraz (ii) nie wypowiadać umowy z dnia 6 grudnia 2013 r., zawartej ze Spółką, odraczającej do dnia 31 grudnia 2019 roku termin płatności przez Spółkę ceny za akcje w Sky Tower S.A z siedzibą we Wrocławiu;

2.w Umowie Pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, że w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV nie później niż w dniu następującym po dniu rozliczenia transakcji objętej Umową złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zrzec się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tytułu tej funkcji;

3.strony Umowy postanowiły, że cena sprzedaży akcji Spółki zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu a następnie udokumentowana w aneksie cenowym, przy czym cena ta nie będzie niższa niż 2,05 PLN za jedną akcję Spółki;

4.Umowa zawiera standardowe warunki i postanowienia zwyczajowo znajdujące się w tego typu umowach. 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat