Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Nabycie udziałów nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 5/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR w zw. z art. 17 ust 4 MAR - informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 15 stycznia 2024 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. Develia Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 15 stycznia 2024 r. zawarła z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem  umowę sprzedaży na podstawie której nabyła udziały łącznie wynoszące 5/10 w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu numer 4/8 położonej we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej 2-4 o łącznej powierzchni 4,3630 ha za łączną cenę netto 90.000.000,00 zł  powiększoną o podatek VAT tj. łączną cenę brutto 110.700.000,00 zł.

Informacja o zawarciu umowy sprzedaży, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, gdyż ze względu na wartość oraz działalność Emitenta będzie ona istotną transakcją dla Emitenta.

W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu umowy sprzedaży z kupującymi nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent był w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej. Zarząd Emitenta postanowił o opóźnieniu przedmiotowej informacji poufnej, ponieważ niezwłoczne jej ujawnienie mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta bowiem mogła ona wpłynąć na inną transakcję Emitenta dotyczącą nabycia pozostałych udziałów tej samej nieruchomości od innego podmiotu niepowiązanego z Emitentem.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem wskazującym spełnienie przesłanek takiego opóźnienia.

Załączniki:

RB_5_2024_22_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat