Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja poufna, której publikacja została opóźniona: Podpisanie porozumienia i rozpoczęcie negocjacji w sprawie współpracy joint venture

Raport bieżący 45/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR w zw. z art. 17 ust 4 MAR - informacje poufne

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w związku z ustaniem przesłanek opóźnienia informacji poufnej, Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 8 czerwca 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. Emitent podpisał z dwoma podmiotami niepowiązanymi z Emitentem („Partnerzy”) porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w ramach joint venture z zamiarem realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie przy utworzeniu jednej lub kilku spółek inwestycyjnych, które będą właścicielami praw i obowiązków wynikających z projektów („Porozumienie”) oraz z chwilą podpisania porozumienia przez drugą stronę – Partnerów tj. w dniu 11.06.2021 r. rozpoczął negocjacje w sprawie współpracy joint venture.

Wraz z podpisaniem Porozumienia, wszystkie jego strony rozpoczęły negocjacje warunków transakcji polegającej na utworzeniu joint venture z zamiarem budowy osiedli mieszkaniowych w Warszawie przy utworzeniu jednej lub kilku spółek inwestycyjnych, które będą właścicielami praw i obowiązków wynikających z projektów, a które wniesione mają zostać przez jednego z Partnerów  przy utworzeniu jednej lub kilku spółek inwestycyjnych, które będą właścicielami praw i obowiązków wynikających z tych projektów. Projekty będą czerpać z doświadczenia obu partnerów, a operacyjne zarządzanie będzie realizowane przez zespół Partnerów.
W porozumieniu strony ustaliły, że będą posiadać łączne zaangażowanie kapitałowe w wysokości do 125.000.000 PLN przy czym zaangażowanie Emitenta zostało określone na 80%, a zaangażowanie Partnerów na 20%.

Pozostałe warunki porozumienia, w tym odnoszące się do warunków realizacji transakcji, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu dokumentów.

Informacja o zawarciu Porozumienia, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość będzie istotną transakcją dla Emitenta.
W ocenie Emitenta opóźnienie podania do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu porozumienia  i rozpoczęciu negocjacji w sprawie współpracy joint venture nie doprowadziło do wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Emitent był w stanie zapewnić poufność opóźnionej informacji poufnej. Zarząd Emitenta postanowił o opóźnieniu przedmiotowej informacji poufnej, ponieważ niezwłoczne jej ujawnienie mogło naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia przedmiotowej informacji poufnej wraz z pisemnym wyjaśnieniem wskazującym spełnienie przesłanek takiego opóźnienia.

Załączniki:

rb_45_2021_13_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat