Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja Zarządu

Raport bieżący 049/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30.11.2009 r.  nastąpiła zmiana w Grupie Kapitałowej LC Corp polegającej na tym, że spółka LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. („Spółka”) przestała być jednostką zależną (kontrolowaną) od Emitenta i podlegającą konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta ze względu na zawarcie:

  1. w dniu 30 listopada 2009 r. aneksu do Umowy sprzedaży udziałów z dnia 02.11.2008 r. zawartej pomiędzy LC Corp S.A. a LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 84/2008 z dnia 03.11.2008 r.), na mocy którego uchylone zostały wszystkie zapisy dotyczące prawa odkupu 103.998 udziałów spółki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., a także zapisy dotyczące prawa do kontroli działalności spółki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. polegające na konieczności uzyskania przez LC Corp B.V. zgody LC Corp S.A. na zaciąganie przez LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. zobowiązań oraz zbywanie aktywów,
  2. w dniu 30 listopada 2009 r. umowy rozwiązującej porozumienie z dnia 14 stycznia 2009 r. zawarte z Panem Leszkiem Czarneckim w przedmiocie prawa LC Corp S.A. do odkupu 15.000 udziałów spółki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., o wartości 1.000 PLN każdy udział i łącznej wartości nominalnej 15.000.000 złotych oraz w przedmiocie konieczności uzyskania przez Pana Leszka Czarneckiego zgody LC Corp S.A. na zaciąganie przez LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. zobowiązań finansowych, zbywanie aktywów majątkowych oraz ich obciążanie.

Do dnia 30.11.2009 r. z uwagi na zastrzeżenie na rzecz Emitenta uprawnienia do jednostronnego odkupu wszystkich zbytych udziałów Spółki, zgodnie z MSR 27 i MSR 39 nie zostały spełnione przesłanki do przeniesienia zarówno korzyści i ryzyk, jak i kontroli z LC Corp S.A. do LC Corp B.V. W związku z tym Emitent w dalszym ciągu wykazywał udziały Spółki w sprawozdaniach jednostkowych i aktywa netto tej spółki w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy LC Corp, zaś otrzymane środki pieniężne z tytułu zbycia udziałów wykazywał jako zobowiązanie finansowe wyceniane wg kosztu zamortyzowanego.

Zawarcie aneksu i umowy wskazanych w niniejszym raporcie spowodowało, iż Spółka przestała być jednostką kontrolowaną przez Emitenta w rozumieniu MSR i ustawy o rachunkowości i nie będzie podlegała konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z przysługującego Emitentowi prawa odkupu wszystkich zbytych w dniu 02.11.2008 r. udziałów Spółki oraz o rezygnacji z kontroli nad Spółką, uznając, iż skorzystanie z tego prawa odkupu do daty wygaśnięcia opcji będzie niemożliwe ze strony Emitenta. Dalsze utrzymywanie kontroli bez jednoczesnego zamiaru skorzystania przez Emitenta z prawa odkupu udziałów powodowałoby konieczność ujmowania Spółki. jako spółki zależnej w sprawozdaniach Emitenta, ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z MSR i ustawy o rachunkowości.

Informacja ta stanowi w opinii Zarządu LC Corp S.A. informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Załączniki:

rb_049_2009_11_30