Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie aktywa o znacznej wartości przez spółkę zależną

Raport bieżący 072/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2015 r. powziął wiadomość o dokonaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu spółki LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), której Emitent jest pośrednio  (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem, jako użytkownika wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie, Dzielnicy Wola, przy ul. Sowińskiego i Człuchowskiej, o łącznej powierzchni 46.984 m² („Nieruchomości”). Powyższe jest następstwem zawarcia pomiędzy Spółką a Polski Holding Obronny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”) w dniu 31 lipca 2015 r. umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości  za cenę netto 76.205.000,00 zł powiększoną o podatek VAT według stawki 23% tj. w wysokości 17.527.150,00 zł, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2015 z dnia 25 maja 2015 r. i nr 42/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r..

 

Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Olbrachta zatwierdzonym uchwałą nr LVI/1669/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28 maja 2009 r., który przewiduje na Nieruchomościach zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Na będących przedmiotem Umowy Nieruchomościach planowana jest przez Spółkę budowa w kilku etapach osiedla mieszkaniowego wraz z lokalami usługowymi na ok. 1160 lokali mieszkalnych.

Wartość ewidencyjna tego aktywa w księgach rachunkowych Spółki jest równa cenie zakupu i wynosi 76.205.000,00 zł.

 

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitentem a Sprzedającym oraz osobami zarządzającymi Sprzedającym nie istnieją powiązania kapitałowe ani osobowe.

Nabycie przez Spółkę Nieruchomości zostało sfinansowane ze środków własnych.

Kryterium uznania przez Emitenta nabywanego aktywa za aktywo znaczące, jest wartość tego aktywa, która przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

rb_72_2015_08_26

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat