Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości oraz zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 50/2019

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Spółka jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Letnickiej, o powierzchni 0,5339 ha wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie za cenę 9.046.086,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych), powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tj. za kwotę 11.126.685,78 zł brutto (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 78/100).

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. Spółka jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego warunkową umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Letnickiej o powierzchni 0.0839ha wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie za cenę 953.914,00 zł netto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych 00/100), powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tj. za kwotę 1.173.314,22 zł brutto (milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście złotych 22/100), pod warunkiem niewykonania przez Gminę Miasta Gdańska przysługującego jej prawa pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Umowa przeniesienia własności nieruchomości opisanej powyżej zostanie zawarta przez Strony nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminu do złożenia oświadczenia o wykonaniu pierwokupu, o którym mowa w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Spółka zamierza na przedmiotowych nieruchomościach zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 160 lokali mieszkalnych.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

rb_050_2019_20_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat