Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 47/2019

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 12.12.2019 r. Spółka jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej, o powierzchni 0,4968 ha wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie za cenę 21 200 000 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy złotych), powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23% tj. za kwotę 26 076 000 zł brutto (dwadzieścia sześć mionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych brutto).

Spółka zamierza na przedmiotowej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 150 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to IV kwartał 2020 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

rb_047_2019_12_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat