Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 13/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 17.03.2021 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotów niepowiązanych z Emitentem prawo własności dwóch nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Buforowej:
1.    nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,6319 ha. Cena za nabywane nieruchomości wraz z innymi świadczeniami wymienionymi w umowie została określona na kwotę 7.842.727,84 netto, do której doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %, tj. łącznie 9 646 555,24 brutto;
2.    nieruchomość gruntową o powierzchni 0,6412 ha. Cena za nabywaną nieruchomość została określona na kwotę 2.957.272,16 netto, do której doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %, tj. łącznie 3.637.444,76  zł brutto.

Na przedmiotowych nieruchomościach planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością ok. 77 lokali mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to III kwartał 2021 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

rb_13_2021_17_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat