Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 69/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 15.12.2021 r., informuje, że w dniu 29.12.2021 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowy przeniesienia i sprzedaży, na podstawie których nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Centralnej („Nieruchomości”). Łączna cena nabycia obu Nieruchomości na dzień zawarcia umowy została określona na kwotę 195.000.000,00 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23% tj. na kwotę 239.850.000,00 brutto.

Przedmiotem umów jest prawo własności  nieruchomości gruntowej o powierzchni 5,8957 ha („Nieruchomość 1”) oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,5609 ha (”Nieruchomość 2”). Cena za Nieruchomość 1 została określona na kwotę 152.000.000,00 zł netto, powiększona o należy podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, tj. na kwotę 186.960.000,00 zł brutto („Cena za Nieruchomość 1”). Zgodnie z postanowieniami umowy, Cena za Nieruchomość 1 zapłacona zostanie w częściach, w wysokościach i terminach wskazanych w tej umowie. Cena za Nieruchomość 1 będzie podlegała ewentualnej waloryzacji, w zakresie części niezapłaconej, w przypadku spełnienia przyczyny waloryzacji, na zasadach i terminach wskazanych w umowie. Cena za Nieruchomość 2 została określona na kwotę 43.000.000,00 zł netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, tj. na kwotę 52.890.000,00 zł („Cena za Nieruchomość 2”).

Spółka zamierza na Nieruchomościach zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 1897 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to II kwartał 2023 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_69_2021_29_12