Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 28/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S. A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 08.05.2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 czerwca 2023 r., spółka zależna od Emitenta, Develia Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Kupujący, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem, jako Sprzedający, prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Tadeusza Brzozy we Wrocławiu – działki numer 50/42 i 50/57 (dalej zwane łącznie: Nieruchomością). Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,5743 ha dla działki 50/42 oraz 0,5348 ha dla działki 50/57. Cena netto za Nieruchomość została określona na kwotę 32.400.000,00 zł, powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23% tj. na kwotę 7.452.000,00 zł.

Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 338 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to IV kwartał 2024 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Załączniki:

RB_28_2023_12_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat