Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 55/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Spółka jako kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego                        z Emitentem prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Traugutta oznaczonej numerem działki 15/1 oraz 15/2 (dalej: Nieruchomość). Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,2405 ha. Całkowita cena za Nieruchomość została określona na kwotę 7.000.000,00 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług.

Spółka zamierza na Nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 134 lokali. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2024 roku.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_55_2023_30_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat