Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 3/2019

Podstawa prawna: Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 8 lutego 2019 r. Spółka jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego prawo własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Mglistej, o powierzchni 0,3437 ha za łączną cenę 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych), powiększoną o podatek VAT.

 

Spółka zamierza na przedmiotowej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 44 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to IV kwartał 2019 r.

 

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

 

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

rb_03_2019_08_02