Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta oraz przez spółkę współzależną Emitenta

Raport bieżący 51/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 23.09.2022 r. spółka współzależna od Emitenta oraz Grupo Lar Polonia Sp. z  o.o. – Projekt Ciszewskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – której Emitent jest bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Projekt Ciszewskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikiem dominującym (w wykonaniu umowy joint venture o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 20.10.2021r.), zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem prawo własności nieruchomości położonej Warszawie przy ul. Ciszewskiego. Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,4139 ha. Cena za własność Nieruchomości została określona na kwotę 31.500.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy złotych) netto, powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tj. na kwotę 38.754.000,00 zł brutto.

 

Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością ok. 175 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to 4 kwartał 2022 r. /1 kwartał 2023 r.

 

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

 

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

RB_51_2022_23_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat