Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta oraz przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 59/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 25.10.2021 r. spółka zależna od Emitenta CGL X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – której Emitent jest bezpośrednio oraz pośrednio poprzez CGL X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikiem dominującym (w wykonaniu umowy joint venture o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 58/2021 z dnia 20.10.2021r.),  zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej Warszawie przy ul. Lizbońskiej. Powierzchnia nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem transakcji wynosi 0,8748 ha. Cena za prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości została określona na kwotę 37.050.000,00 zł netto, powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tj. na kwotę 45.571.500  zł brutto.

Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja projektu inwestycyjnego z szacowaną ilością ok. 210 lokali mieszkalnych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to II kwartał 2022 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

rb_59_2021_25_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat