Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez Emitenta

Raport bieżący 125/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje , że w dniu 4 grudnia 2017 r. Spółka jako Kupujący zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży na podstawie której nabyła prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności działek gruntu o łącznej powierzchni 1,2445 ha położonych we Wrocławiu przy ul. Kamiennej – za łączną kwotę netto 22.000.000 zł.

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Spółka zamierza na przedmiotowej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z około 420 lokalami mieszkalnymi.

 

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat