Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 64/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2023 r., spółka zależna od Emitenta, Develia Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako kupujący, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży, na podstawie której nabyła od podmiotu niepowiązanego z Emitentem jako sprzedającego, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu położonej     w Warszawie przy ul. Oliwskiej 11, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83/59 z obrębu 4-08-21 Targówek,                      o powierzchni 1,0042 ha, za cenę netto w kwocie 34.450.000,00 zł netto powiększoną o należny podatek VAT powiększoną o podatek od towarów i usług, tj. brutto 42.373.500,00 zł.

Spółka zamierza na powyższej nieruchomości zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną liczbą ok. 201 lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to II kwartał 2024 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

Załączniki:

RB_64_2023_12_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat