Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący 21/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Emitenta informuje, że spółka zależna od Emitenta, tj. Develia Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 15 marca 2024 r. zawarła następujące umowy:

– umowę sprzedaży nieruchomości z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem, na podstawie której nabyła prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 41, położoną w Warszawie, przy ul. Sochaczewskej 20, o łącznej powierzchni 1,1081 m2, za łączną cenę netto 19.509.750,00 zł  powiększoną o podatek VAT tj. łączną cenę brutto 23.996.992,50  zł,

– umowę sprzedaży nieruchomości z podmiotem niepowiązanym z Emitentem, na podstawie której nabyła prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 39/1, położoną w Warszawie, przy ul. Sochaczewskej, o łącznej powierzchni 0,6245 ha, za łączną cenę netto 10.304.250,00 zł powiększoną o podatek VAT tj. łączną cenę brutto 12.674.227,5 zł  zł,

– umowę sprzedaży nieruchomości z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem, na podstawie której nabyła prawo własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 40, położoną w Warszawie, przy ul. Sochaczewskej, o łącznej powierzchni 0,2137 ha, za łączną cenę netto 3.526.050,00 zł powiększoną o podatek VAT tj. łączną cenę brutto 4.337.041,5  zł.

Spółka zamierza zrealizować na wyżej wymienionych nieruchomościach łącznie, projekt inwestycyjny z szacowaną powierzchnią użytkową co najmniej 11.900 m2, składający się z lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej.

Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach projektu inwestycyjnego to III kwartał 2025 r.

Podstawą przekazania niniejszego raportu jest istotność zdarzenia ze względu na działalność Spółki.

Niniejszy raport bieżący w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_21_2024_15_03

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat