Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie przez spółkę zależną weksli inwestycyjnych wyemitowanych przez emitenta

Raport bieżący 040/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 r. spółka zależna od Emitenta – Warszawa Przy Promenadzie Sp. z o.o. dokonała nabycia na podstawie prawa wekslowego siedmiu weksli inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta o wartości nominalnej 1.000.000 zł każdy, z terminem wykupu 29 listopada 2011 roku. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowania inwestycji prowadzonych przez inne spółki zależne od Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).