Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Nabycie przez spółkę zależną weksli inwestycyjnych wyemitowanych przez emitenta

Raport bieżący 002/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 r. spółka zależna od Emitenta – Arkady Wrocławskie S.A. dokonała nabycia na podstawie prawa wekslowego dziesięciu weksli inwestycyjnych wyemitowanych przez Emitenta o wartości nominalnej 1.000.000 zł każdy, z terminem wykupu 29 czerwca 2012 roku. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowania inwestycji prowadzonych przez inne spółki zależne od Emitenta.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat