Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Emitenta

Raport bieżący 25/2016

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., informuje o powzięciu wiadomości, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych prawomocnie oddalił wniosek EM-BUD 2000 sp. z o.o. („Wnioskodawca”) o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku w stosunku do spółki LC Corp Invest XV sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), której Emitent jest jedynym wspólnikiem. Jako uzasadnienie postanowienia Sąd wskazał, iż brak było podstaw do ogłoszenia upadłości Spółki na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze bowiem brak było legitymacji po stronie Wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, z uwagi na fakt nieuprawdopodobnienia przez Wnioskodawcę posiadania wierzytelności względem Spółki. Sąd podkreślił, za opinią sporządzoną przez biegłego, że Spółka nie posiada żadnych wymagalnych, a nie wykonanych zobowiązań pieniężnych, a jej sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna.

Wniosek EM-BUD 2000 sp. z o.o., zgodnie ze stanowiskiem Spółki wskazanym w raporcie bieżącym nr 25/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., okazał się w całości bezzasadny i miał jedynie na celu wymuszenie zapłaty spornej kwoty.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat