Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Emitenta

Raport bieżący 050/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 23 marca 2015 r. że w dniu 26 czerwca 2015 r. otrzymał Postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych z dnia 23 czerwca 2015 r. („Postanowienie”). Postanowieniem tym Sąd oddalił wniosek EM-BUD 2000 sp. z o.o. („Wnioskodawca”) o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku w stosunku do spółki LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), której Emitent jest pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem. Jako uzasadnienie Postanowienia Sąd wskazał, iż brak było podstaw do ogłoszenia upadłości Spółki na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, bowiem brak było legitymacji po stronie Wnioskodawcy do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, z uwagi na fakt nieuprawdopodobnienia przez Wnioskodawcę posiadania wierzytelności względem Spółki. Sąd podkreślił za opinią sporządzoną przez biegłego, że Spółka nie posiada żadnych wymagalnych, a nie wykonanych zobowiązań pieniężnych, a jej sytuacja majątkowa i finansowa jest stabilna.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

rb_50_2015_06_26

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat