Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – uzupełnienie

Raport bieżący 43/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Michała Hulbója – delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

W latach 2008 – 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz. Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI S.A., a od października 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu w Forum TFI S.A. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o.
W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL S.A., gdzie dodatkowo pełni funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń a od czerwca 2016 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Od maja 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały S.A., gdzie od września 2017 roku jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A.),  a od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Od grudnia 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu w EMC Instytut Medyczny S.A. Od czerwca 2018 roku do listopada 2019 roku członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu w Nowa Gala S.A Od maja 2019 roku członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w AC S.A. Od czerwca 2019 członek Rady Nadzorczej w spółce Libet S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Hulbój nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 
 
 

Załączniki:

rb_043_2019_28_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat