Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Raport bieżący 42/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje że w związku z rezygnacją złożoną w dniu 28 listopada 2019 r. przez Pana Dariusza Niedośpiała ze stanowiska Członka Zarządu i Prezesa Zarządu Spółki DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze skutkiem natychmiastowym, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r. oddelegowała Pana Michała Hulbója do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres od 28 listopada 2019 r. do 28 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

rb_042_2019_28_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat