Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Odwołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący 6/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. otrzymał informację, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 20 lit. a) Statutu Spółki, § 3 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz rekomendacji Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Spółki z dnia 26 stycznia 2018 r. odwołała Pana Jakuba Malskiego ze składu Zarządu Spółki oraz pełnionej przez niego funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 9 lutego 2018 r.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).