Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Otrzymanie informacji o złożeniu przez podwykonawcę robót budowlanych wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki zależnej od Emitenta

Raport bieżący 025/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 14.04.2015 r. powziął informację o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości („Wniosek") w stosunku do LC Corp Invest XV sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka"), której Emitent jest jedynym wspólnikiem.

Spółka jest komplementariuszem LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 sp. k., co do której Wnioskodawca również złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym Emitent informował w dniu 23 marca 2015 r. raportem bieżącym numer 17/2015.

Wniosek, datowany na dzień 1 kwietnia 2015 r. został złożony w dniu 3 kwietnia 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przez EM-BUD 2000 sp. z o.o. („Wnioskodawca").
Spółka w całości kwestionuje zasadność złożonego Wniosku. W opinii Spółki Wniosek został złożony przez Wnioskodawcę w złej wierze w rozumieniu art. 34 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ponieważ nie było i nie ma żadnych podstaw faktycznych oraz prawnych do jego wniesienia, w szczególności nie istniały i nie istnieją żadne przesłanki wynikające z art. 11 ww. ustawy, które stanowiłyby o niewypłacalności Spółki lub chociażby takim ryzyku.

Wnioskodawca zwrócił się do Spółki jako dłużnika subsydiarnego LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 sp. k. o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości 620.977,25 zł oraz zwrotu kaucji zabezpieczającej zatrzymanej przez generalnego wykonawcę w kwocie 26.205,50 zł. Inwestycja, której dotyczy przedmiotowe roszczenie zgłoszone przez Wnioskodawcę, została zakończona w III kwartale 2014 r. Wnioskodawca był podwykonawcą generalnego wykonawcy na powyższej inwestycji i nie łączyła go ze Spółką żadna umowa ani inny bezpośredni stosunek zobowiązaniowy. Z otrzymanych od generalnego wykonawcy informacji wynika, że całość należnego Wnioskodawcy wynagrodzenia została mu zapłacona, a żądanie Wnioskodawcy zgłoszone Spółce jest w całości niezasadne i nieistniejące.

Podstawę żądania zapłaty ww. kwoty od Spółki stanowi, wg Wnioskodawcy, zasada subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania spółki. Spółka wskazuje, że powołanie się przez Wnioskodawcę na art. 31 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 103 kodeksu spółek handlowych jest niezasadne, ponieważ po pierwsze Wnioskodawca nie prowadził egzekucji z majątku LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 sp. k. ani nie wykazał, że egzekucja z jej majątku byłaby bezskuteczna, a po drugie ww. przepis, w razie zaistnienia przesłanek w nim wskazanych, nie uprawnia wierzyciela do złożenia wniosku o upadłość wspólnika, lecz jedynie do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnika.

Spółka podtrzymuje twierdzenia wskazane w raporcie bieżącym numer 17/2015 co do bezzasadności żądania Wnioskodawcy od LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 sp. k. jako dłużnika solidarnego wraz z generalnym wykonawcą, w trybie art. 647(1) kodeksu cywilnego wynagrodzenia za roboty budowlane w wysokości 620.977,25 zł oraz kaucji zabezpieczającej zatrzymanej przez generalnego wykonawcę w kwocie 26.205,50 zł.

Roszczenie Wnioskodawcy w stosunku do Spółki nie zostało poparte żadnymi dokumentami potwierdzającymi, że LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 sp. k., której Spółka jest wspólnikiem, nie posiada majątku, z którego Wnioskodawca mógłby się zaspokoić. Spółka odmówiła zapłaty żądanej kwoty. W ocenie Spółki Wniosek ma stanowić narzędzie mające na celu przymuszenie zarówno Spółki jaki i LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 sp. k. do spełnienia przez nie zobowiązania, o którym mowa powyżej.
Działania Wnioskodawcy mające na celu wymuszenie zapłaty spotkają się zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości ze zdecydowaną reakcją Spółki, która podejmie wszelkie możliwe działania prawne w tej kwestii.
Emitent wskazuje, że sytuacja finansowa Spółki nie daje żadnych podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a wysokość kwoty, której zapłaty żąda Wnioskodawca nie wpływa ani na stan majątkowy Spółki ani Grupy Kapitałowej LC Corp. Spółka terminowo i na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wobec wszystkich kontrahentów.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.