Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Otrzymanie od akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący 50/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2018 roku otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. w Warszawie, działającej na podstawie art. 400 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 5 Statutu Spółki, w imieniu akcjonariusza Spółki: Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” ("Akcjonariusz") zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

 

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Otrzymane od Akcjonariusza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Spółka zamierza dokonać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat