Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Raport bieżący 75/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 07.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: "Towarzystwo") zarządzające dotychczas wyłącznie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym(dalej: "Aegon OFE"), iż w dniu 1 września 2017 roku przejęło zarządzanie Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: "Nordea OFE"), w wyniku czego łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, to jest Aegon OFE oraz Nordea OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LC Corp S.A. przekroczył 5% głosów.

 

Przed powyższym przejęciem zarządzania:

1)Aegon OFE nie posiadał akcji Spółki, co stanowiło 0,00% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 0 głosów, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów,

2)Nordea OFE posiadał 23 043 080 akcji Spółki, co stanowiło 5,15% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 23 043 080 głosów, to jest 5,15% ogólnej liczby głosów.

 

Po przejęciu zarządzania Nordea OFE, wg stanu na dzień 1 września 2017 roku oba fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 23 043 080 akcji Spółki, co stanowi 5,15% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do 23 043 080 głosów, to jest 5,15% ogólnej liczby głosów.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat