Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Podjęcie decyzji o połączeniu LC Corp S.A. ze spółką zależną – LC Corp Invest Sp. z o.o.

Raport bieżący 055/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2011 roku, zarządy LC Corp S.A. oraz spółki zależnej od Emitenta: LC Corp Invest Sp. z o. o. podjęły uchwały w sprawie połączenia LC Corp S.A. (Spółka Przejmująca) i LC Corp Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana – dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k.).

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji przez Spółkę Przejmowaną nie ma dalszej konieczności utrzymywania jej bytu. Połączenie pozwoli skoncentrować majątek posiadany przez Spółkę Przejmowaną w Spółce Przejmującej

Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej LC Corp Invest Sp. z o.o. posiada jedyny wspólnik, którym jest LC Corp  S.A., połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 w zw. z §§ 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

a) bez wydania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,

b) bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,

c) bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących akcji w Spółce Przejmującej,
d) bez określenia w planie połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 k.s.h. w ramach trybu uproszczonego nie sporządza się sprawozdania zarządów (art. 501 k.s.h.), a planu połączenia nie poddaje się badaniu biegłego rewidenta.

Plan połączenia został w dniu dzisiejszym złożony w sądzie rejestrowym.
Jednocześnie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości treść Planu połączenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat