Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych od emitenta

Raport bieżący 004/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 21 stycznia 2011 r.. odbyły się na podstawie art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych od Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek Warszawa Rezydencja Kaliska Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką Warszawa Przy Promenadzie Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Emitentowi jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

W wyniku połączenia obu spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych ) tj. do kwoty 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), poprzez wydanie 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.

Emitent w wyniku połączenia, po jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy, w zamian za 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy w Spółce Przejmowanej otrzyma 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy w Spółce Przejmującej. Po połączeniu Emitent posiadał będzie nadal 100% udziałów w kapitale Spółki Przejmującej.

Realizowany proces połączenia jest elementem strategii przyjętej przez Zarząd emitenta związanej z ograniczaniem liczby podmiotów funkcjonujących w grupie kapitałowej i grupowaniem ich stosownie do terytorialnych obszarów działalności. Plan połączenia nie przewiduje szczególnych korzyści dla jakichkolwiek osób. Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Podstawą prawną raportu jest art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 09.185.1439).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat