Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Podjęcie uchwały o emisji obligacji w ramach programu

Raport bieżący 34/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent„), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 roku informuje o podjęciu w dniu 9 maja 2024 roku uchwały w sprawie emisji 100.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0528OZ10, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 750.000.000 PLN.

Łączny popyt na obligacje, zgłoszony przez inwestorów w procesie budowy książki popytu, przekroczył kwotę 400.000.000 PLN. Emitent wyznaczył marżę odcięcia w wysokości 3,00% p.a., wyznaczając tym samym kwotę emisji na poziomie 100.000.000 PLN.

W przypadku dojścia emisji do skutku, cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej i Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3,00 % w skali roku.

Obligacje będą proponowane w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE (Rozporządzenie Prospektowe), skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

W przypadku dojścia emisji do skutku Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 20 maja 2024 r. i zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał na 19 maja 2028 r.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:

RB_34_2024_09_05