Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Podsumowanie emisji obligacji serii P2022A

Raport bieżący 66/2022

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2022A („Obligacje”), emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2022 r., zmienionym suplementem nr 1 z dnia 17 listopada 2022 r.

 

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 28 listopada 2022 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 9 grudnia 2022 r.

 1. Data przydziału papierów wartościowych

Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 15 grudnia 2022 r. Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 20 grudnia 2022 r.

 1. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

W ramach oferty publicznej Emitent oferował do 20.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 zł.

 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach

Nie dotyczy.

 1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji

W ramach oferty złożono zapisy na 15.442 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.442.000 zł.

 1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach oferty przydzielonych zostało 15.442 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.442.000 zł.

 1. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł za jedną Obligację.

 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Zapisy na Obligacje złożyło 345 Inwestorów.

 1. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

Obligacje zostały przydzielone wszystkim Inwestorom, którzy złożyli zapisy na Obligacje.

 1. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej

Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny emisyjnej, wyniosła 15.442.000 zł

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 349.959,50 zł. Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją

Ze względu na braku informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie Obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o łącznym i średnim koszcie przeprowadzenia ofert w ramach Programu Spółka przekaże do publicznej wiadomości oddzielnym raportem bieżącym po zakończeniu ostatniej emisji Obligacji przeprowadzonej w ramach Programu.

 1. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych

Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.

 

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

RB_66_2022_20_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat