Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Połączenie spółek zależnych od emitenta

Raport bieżący 006/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 2 lutego 2011 r. powziął informację iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał w dniu 1 lutego 2011 rejestracji połączenia spółek zależnych od Emitenta Warszawa Rezydencja Kaliska Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze spółką Warszawa Przy Promenadzie Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Wraz z rejestracją przez Sąd połączenia zmianie uległa również dotychczasowa nazwa Spółki Przejmującej z Warszawa Rezydencja Kaliska Sp. z o.o. na LC Corp Invest III Sp. z o.o. 

W wyniku przeprowadzonego połączenia nastąpiło wykreślenie Spółki Przejmowanej (Warszawa Przy Promenadzie Sp. z o.o.) i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Warszawa Rezydencja Kaliska Sp. z o.o. – obecnie LC Corp Invest III Sp. z o.o.).

W wyniku połączenia obu spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został podwyższony o kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych ) tj. do kwoty 6.000.000 zł (sześć milionów złotych), poprzez wydanie 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.

Emitent w zamian za 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy w Spółce Przejmowanej otrzymał 15.000 (piętnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy w Spółce Przejmującej.

Kapitał zakładowy LC Corp Invest III Sp. z o.o. wnosi obecnie 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) i dzieli się na 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy. Emitent posiada obecnie wszystkie 60.000 udziałów, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 09.185.1439).