Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 025/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 maja 2013 roku, powołało, z dniem 28 maja 2013 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Damiana Milibranda powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej:

Pan Damian Milibrand, jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004 – 2008 związany z Open Finance S.A., a od 2006 Dyrektor Zarządzający tej spółki, stworzył m.in. mobilne struktury doradców Open Direct. W latach 2008 – 2013 był Prezesem zarządu Home Broker S.A., jako pomysłodawca modelu biznesowego i odpowiedzialny za budowę i rozwój struktury sprzedaży firmy, będącej obecnie liderem na krajowym rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także czołowym graczem na rynku pośrednictwa w udzielaniu kredytów hipotecznych. Jego pasją jest budowa nowych przedsięwzięć biznesowych.
Pan Damian Milibrand, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat