Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 54/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 6 października 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 6 października 2020 r. do Rady Nadzorczej Pana Marcina Eckerta na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, nowy Członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie jako zależny członek Rady Nadzorczej oraz oświadczył że nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Develia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notę biograficzną powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat