Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 33/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 17 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 17 maja 2022 do Rady Nadzorczej Pana Michała Hulboja na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonym oświadczeniem, nowy Członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczył, że nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Develia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notę biograficzną powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat