Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 43/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 1 lipca 2022 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 1 lipca 2022 r. do Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę na Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonym oświadczeniem, nowy Członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczył, że nie wykonuje aktywności konkurencyjnej w stosunku do Develia S.A., nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymaną notę biograficzną powołanego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawierającą informacje w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat