Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej i ustalenie składu osobowego Rady Nadzorczej

Raport bieżący 61/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 15 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ustaliło skład Rady Nadzorczej Emitenta na 6 osób a następnie powołało z dniem 15 października 2018 r. do Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka.

 

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, nowy Członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył że spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto nowo powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do LC Corp S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Informacje o kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat