Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 070/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 6 grudnia 2013 roku, powołało, z dniem 6 grudnia 2013 r., do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Malskiego.

Informacje dotyczące powołanego Członka Rady Nadzorczej:

Pan Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1992-1994 zatrudniony w Dolnośląskim Banku Gospodarczym S.A., następnie w Banku „Cukrobank” S.A . W 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank” S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 – 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. ( poprzednio GBG S.A. ). W latach 2010 – 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Noble Bank S.A. oraz w Getin Holding S.A.
Pełnione obecnie funkcje: Członek Rady Nadzorczej w Idea Bank S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Expert S.A., Członek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A., Członek Rady Nadzorczej w Tax Care S.A.
Pan Jakub Malski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

070_2013_06_12_2013

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat