Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członka Zarządu

Raport bieżący 051/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarzad LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 grudnia 2009 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, na swoim posiedzeniu podjeła uchwałe w sprawie powołania do składu Zarzadu z dniem 11 grudnia 2009 roku Pani Joanny Jaskólskiej, powierzajac jej funkcje Członka Zarzadu.

Informacja dotyczaca powołanego Członka Zarzadu

Pani Joanna Jaskólska jest absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Mat-Fiz-Chem, kierunek astronomia oraz absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukonczyła Studia Podyplomowe, kierunek Zarzadzanie Finansami Firmy. W roku 2003 ukonczyła autorskie studia według programu MBA organizowane przez Ernst&Young. W latach 1995-2007 była zatrudniona w Europejskim Funduszu Leasingowym SA, zaczynajac prace jako analityk finansowy (1995-1996), nastepnie pełniac funkcje kierownika Działu Finansowego (1996-1998), dyrektora Departamentu Planowania i Obsługi Długu (1998-2003), dyrektora Departamentu Planowania i Finansów (2003-2006). W latach 2004-2006 była prokurentem spółki EFL SA.

Od 2006 r. pracuje w LC Corp SA na stanowisku dyrektora Departamentu Finansów i Controllingu. Od 12 maja 2009 r. do chwili powołania w skład Zarzadu była prokurentem spółki LC Corp S.A.

Pani Joanna Jaskólska nie prowadzi działalnosci konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłu$ników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednoczesnie, Zarzad Emitenta informuje, iż Pani Joanna Jaskólska z chwila powołania w skład Zarzadu Emitenta zrzekła sie prokury udzielonej jej przez Zarzad Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w zwiazku z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego panstwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).