Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członka Zarządu

Raport bieżący 40/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 21 października 2019 r. do składu Zarządu Spółki Pana

Pawła Ruszczaka i powierzyła  mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Emitenta.
Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu:

Pan Paweł Ruszczak, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z branżą deweloperską jest związany od 14 lat. Wcześniej pracował w sektorze bankowym.
 

Doświadczenie zawodowe:
2015-2019 – Członek Zarządu Archicom S.A.
2009-2015 – Dyrektor finansowy Grupy Archicom
2006-2009 – Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Finansowy Orco Poland Sp.zo.o. polskiej spółki Orco Property Group SA
2000-2005 – pracował w AmerBank Polska (Grupa DZ Bank) oraz Raiffeisen Bank Polska SA.  
2014-2019 – Członek Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A.

Pan Paweł Ruszczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 
 

Załączniki:

rb_040_2019_21_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat