Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członka Zarządu

Raport bieżący 072/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 6 grudnia 2013 roku, powołała z dniem 6 grudnia 2013 r., do składu Zarządu Spółki Panią Małgorzatę Danek.

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu:

Pani Małgorzata Danek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunek planowanie i finansowanie. W latach 1992-93 była dyrektorem departamentu marketingu w EFL S.A. Od 1994 r. do 2001 r. była związana z branżą ubezpieczeniową, najpierw na stanowisku z-cy dyrektora oddziału TUiR Polisa SA a następnie na stanowisku dyr. Przedstawicielstwa w TUR Partner. W latach 2002-2003 była wiceprezesem Spółki Dol-Eko S.A. Od 2004 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Arkady Wrocławskie S.A. Od marca 2006 do stycznia 2007 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu LC Corp S.A. Od maja 2012 r pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od marca 2013 r. jest Prezesem Zarządu spółki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. Od listopada 2013 r. jest Prezesem Zarządu Sky Tower S.A.
Pani Małgorzata Danek ma długoletnie doświadczenie zawodowe związane z komercjalizacją i zarządzaniem obiektami handlowymi i biurowymi.
Pani Małgorzata Danek, za wyjątkiem pełnienia funkcji prezesa zarządu Arkady Wrocławskie S.A. będącej spółką zależną od LC Corp S.A., oraz pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki Sky Tower S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

072_2013_06_12_2013

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat