Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 43/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 31 sierpnia 2020 r. do Rady Nadzorczej: Pana Roberta Pietryszyna, Pana Piotra Piniora oraz Pana Marka Szydło.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Develia S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymane noty biograficzne powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).