Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący 38/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 27 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej, powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową trzyletnią kadencję, wspólna dla całej Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Michała Hulbója powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Michała Kowalczewskiego powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Osowskiego, Pana Pawła Małyskę, Pana Grzegorza Grabowicza, Pana Krzysztofa Kaczmarczyka oraz Pana Michała Wnorowskiego. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wobec upływu kadencji dla całej Rady Nadzorczej oraz niepowołania do składu Rady Nadzorczej Pana Johna Richarda Bańka na nową, wspólną kadencję – mandat Pana Johna Richarda Bańka jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta wygasł.

 

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, wszyscy nowi Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto wszyscy nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do LC Corp S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

 

Informacje o kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).