Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący 37/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 1 lipca 2021 do składu Rady Nadzorczej Emitenta na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Jacka Osowskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Pawła Małyskę, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Piotra Piniora, Pana Piotra Borowca, Pana Artura Osuchowskiego, Pana Piotra Kaczmarka i Pana Roberta Pietryszyna.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wobec upływu kadencji dla całej Rady Nadzorczej oraz niepowołania do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Eckerta na nową, wspólną kadencję – mandat Pana Marcina Eckerta jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta wygasł.

Zgodnie z przekazanymi informacjami i złożonymi oświadczeniami, nowi Członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgody na kandydowanie oraz oświadczyli że spełniają kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. Ponadto nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Develia S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymane noty biograficzne powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat