Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Członków Zarządu

Raport bieżący 039/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2010 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, na swoim posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Zarządu z dniem 1 grudnia 2010 roku Pana Tomasza Wróbla oraz Pana Mirosława Kujawskiego, powierzając im funkcje Członków Zarządu. Rada Nadzorcza dokonała również zmiany funkcji w Zarządzie Pani Joanny Jaskólskiej powierzając jej w miejsce dotychczasowej funkcji Członka Zarządu – funkcję Wiceprezesa Zarządu.

 

Informacja dotycząca powołanych Członków Zarządu

Pan Tomasz Wróbel jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, kierunek Prawo.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze, które zdobywał pełniąc odpowiedzialne funkcje w licznych firmach, takich jak:

Izba Przemysłowo-Handlowa  w Jeleniej Górze- Wiceprezes Zarządu/Dyrektor, Bank Śląski SA – Dyrektor Oddziału; PKO BP – Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora ds. sprzedaży Oddziału Regionalnego/ Dyrektor Biura Marketingu Klienta Korporacyjnego/Dyrektor Departamentu Marketingu Klienta Korporacyjnego; Getin Holding SA – Dyrektor ds. Inwestycji Bankowych; Górnośląski Bank Gospodarczy – Członek Rady Nadzorczej; Getin Bank SA – Wiceprezes Zarządu w centrali Getin Banku SA;  Getin Raty – Przewodniczący Rady Nadzorczej; G-P Bis Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Pan Tomasz Wróbel pełni również do obecnej chwili funkcje członka zarządu spółek zależnych od LC Corp S.A.

Pan Tomasz Wróbel nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Mirosław Kujawski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, kierunek geotechnika i hydrotechnika, Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe.

W latach 1996-2002 pracował w budowlanych firmach wykonawczych realizując obiekty mieszkaniowe, a następnie jako specjalista ds. kosztorysowania i przygotowania Inwestycji. W okresie od 2002 do 2010 roku był zatrudniony w spółce „Geo, Mieszkanie i Dom" z siedzibą w Krakowie najpierw na stanowisku dyrektora oddziału Wrocław (2002-2006) a następnie jako Dyrektor Generalny i prokurent gdzie zajmował się przygotowaniem, realizacją i sprzedażą mieszkań na inwestycjach prowadzonych przez Spółkę w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Od 2010 r. pracuje w LC Corp SA na stanowisku dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji gdzie odpowiada za pozyskanie nieruchomości oraz inwestycje prowadzone we Wrocławiu i Krakowie.

Pan Mirosław Kujawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat