Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie nowych członków Komitetu Audytu oraz członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Raport bieżący 43/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, że w związku powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) w zw. z § 20 lit. z) oraz § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:

 

– Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,

– Grzegorz Grabowicz – Członek Komitetu Audytu,

– Jacek Osowski –  Członek Komitetu Audytu,

– Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Komitetu Audytu

 

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

  1. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
  2. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
  3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że w związku powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, w dniu 5 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 (1) Statutu Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w składzie:

 

– Michał Hulbój – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

– Michał Kowalczewski –  Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

– Paweł Małyska- Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.